Світовий ринок відновлювальних джерел енергії

,29 марта 2014

У 2010 році відновлювані джерела енергіі забеэпечипи блиэько 20% світоеих потреб в епектроенергії, а на початку 2011 року вони становили чверть світових енергетичних потужностей, отриманих з джерел усіх видів.

3 кінця 2005 по 2010 рік эагалносвітовій потужності пристроів, що працюють з використанням численних технологій отримання енергії з відновлюваним джерел (включаючи сонячні системи гарячого водопьстачання та біопаливо), зростали в середньому від 15 до майже 50% на рік. Стрімке эростання також спостерігалося у сегментак використання біомаси та геотермальнин джерел дпя отримання епектричної і теппової енергії.

У 2010 році збільшипися обсяги виробництва і продажу майже есіх типів обладнання, робота якого грунтуеться на технологіях використання відновлюваних джерел енергії. 3росла також кількість змонтованих установок.

котлы на пелетах

На початок 2011 року щонайменше 118 краін мали певні стратегічні плани підтримки використання відновлюваних джерел енергії на національному рівні. На початку 2005 року кількість таких краін доріанювапа 55.

Одним із вагомих чинників, що також спонукае до стрімьсого поширення тихнологій використання відновлюваних джерел енергії, е створення нових секторів промисловості та нових робочих місць. У деяких краінах кількість робочих місць у секторах, пов'яэаних з відновлюваними джерелами енергії, сягае нині сотень тисяч. У світовому ж масштабі у цих секторах безпосередньо зайняті понад 3,5 млн осіб, приблизно половина з яких працюе у секторі виробництsа біопалива.

У 2010 році загальні інвестиціі у технологіі використання відноелюваних джерел енергії досягли $211 млрд, у 2009-му вони дорівнюеали $760 млрд.

Сектори опалення та охолодження

Сьогодні завдяки енергії, отриманій з біомаси, сонячній та геотермальній енергії забезпечуеться постачання гарячої води і теппа у десятки мільйонів будинків у цілому світі. Одні лише сонячні установки для гарячого водопостачання використовуються у понад 70 млн домогосподарсте (більшість з нин у Китаі), а також у багатьох школах, лікариях, готелях, державних устаноеах та комерційних закладак. Спостері- гаеться також тендемція до зростання використания сонячноі енергії для отримання тепловоі енергії дпя технологічних процесів у промисловості, а також зростае зацікаваеність у використанні сонячноі енергії для охолодження. Збільшуеться і кількість пасивних будинків, проте з огляду на відсутність світових статистичних даних вони не розглядаються у цій статті.

Опалення біомасою

У світовому масштабі енергія, призначена для опалення, вироблена за рахунок спалювання твердоі, рідкоі та газоподібноі біомаси, складае більшу частину енергії, видобугоі а відновлюваних джерел. Обладнання, що працюе на біомасі, включае як установки малої та середньої потужності побутового призначення, так і великі промислові системи, включаючи когенераційні ус- тановки, що забезпечують теплопоста- чання цілих районів. Використання біомаси у світі для виробництва тепловоі енергії у 2008 році (останній рік, за який доступні світові дані) склало 11 600 петаджоулів (ПДж).

Більшість твердої біомаси, що продаеться у Европі, використовуеться переважно для опалювання житлових приміщень за допомогою індивідуальних побутових систем (наприклад, дровяних печей / камінів) чи центральних систем опалення.

Шавція, Фінляндія та Данія е лідерами на европейському ринку за використанням біомаси для опалювання, разом вони виробляють а біомаси майже 7096 теплової енергії, яка продаеться центральним мережам теплопостачання у ЕС. Лідером у Европі за виробництвом тепловоі енергії з біомаси на душу населення е Фінляндія. У Швеціі біомаса пала основним джерелом вироблення тепловоі енергії для опалювання будинкіа у 2008 році. Хоча загальні продажі тепловоі енергії мережам централізованого теплопостачання у 2009 році скоротилися, проте продажі твердоі біомаси продовжували зростати і вперше частка використовуваноі біомаси (32%) у загальному енерго постачанні Швеції перевищила частку нафти (31%). Данія виробляе приблизно 10% своеї теплової та електричної енергії з біомаси.

У Европі для вироблення теплової та електричної енергії в продовж десятиліть також використовуеться біометан (очищений біогаз). Він впорскуеться у мережу трубопроводів природного газу і використовуеться переважно на теплоелектростанціях, що працюють на газі. Таке застосуванмя біометану набувае поширення у деяких краінах, включаючи Австрію, Нідерланди, Швецію та Швейцарію. Найбільшими виробниками тепловоі енергії з біогазу залишаються Німеччина, Нідерланди, Фрамція, Польща та Данія. Німеччина не приділяла уваги біометану аж до 2006 року, але сьогодні за його використанням випереджае решту краін Ееропи.

Дедалі популярнішим видом палива у ЕС також стають пелети з біомаси. Тоді як у Белыгії та Нідерландах вони переважно використовуються для виробництва електричної енергіі, у Швеціі та Даніі пелети спалюються в основному в когенераційних установках; в інших краінах вони широко застосовуються для опалювання житлових та комерційних будівель. У 2010 році у ЕС було спожито понад 11 млн т дров'яних пелет (зростання порівняно з 2009 роком становить 7%). Найбіпьшим споживачем пелет у 2010 році була Швеціа з показником у 2 млн т, тоді як Німеччина спожила майже 1 млн т. У результаті експорт пелет до Европи з Канади (1 млн т у 2010 році) та Сполучених Штатів (0,6 млн т) за 2008-2010 роки зріс удвічі.

Також усе популярнішим у світі стае використання дров для опалювання будинків. У декількох штатах США кількість будинків, у яких використовуютлся дрова або пелети дпя опалювання, за період 2000-2010 років зросла на 50% і більше. На початок 2011 року було встановлено приблизно 12 млн печей, що працюють на дровах і пелетах, а це означае, що приблизно у кожному десятому домогосподарстві у Сполучених Штатах е така піч. Від 2,1 до 2,6 млн будинків використовували дрова як основний або единий вид палива дпя опалювання.

Сонячні опалювальні та охолоджувальні пристрої

У багатьох краінах дедалі більшого поширення набувають сонячні технології для гарячого водопостачання. У 2010 році теплова потужність пристроів, що використовують сонячну енергію для опалювання та гарячого водопостачання, виросла приблизно на 25 ГВт, (близько 16%) і склала блиаько 185 ГВт, (без урахування енергії, що використовуеться для підігрівання.

Поделиться: